Generelle forretningsbetingelser

1. Generelt
Disse generelle forretningsbetingelser (“Forretningsbetingelserne”) gælder alle opgaver, leverancer og ydelser fra NaviTech a/s til Kunden (samlet kaldet “Parterne”), både når disse sker henhold til fast tilbud, eller arbejdet afregnes efter tidsforbrug, herunder også værdikort. Såfremt Forretningsbetingelserne afviges, skal dette specifikt angives i en skriftlig aftale.

Følgende typer af aftaler indgås typisk af NaviTech a/s og Forretningsbetingelserne supplerer således den pågældende aftale:

 • Samarbejdsaftaler/Hovedaftaler
 • Timepriser og vilkår, herunder
  • Software licenser
  • Software vedligeholdelse
  • Hosting
  • Konsulentydelser
  • Uddannelse og kurser
  • Andre ydelser, herunder hardware- og hardwareservice.
 • Aftale om specifik opgave, herunder
  • Foranalyse
  • Systemleverancer Levering af IT-løsning
  • Anden leverance

For tredjeparts produkter, herunder Microsoft softwareprodukter, gælder i forholdet mellem Kunden og tredjepart de standardbetingelser, som tredjepart anvender for de pågældende produkter. Nævnte standardbetingelser fra tredjepart anses for accepteret af Kunden. For Microsoft softwareprodukter påhviler det Kunden at acceptere licensvilkårene overfor Microsoft. Kunden kan kun gøre de krav gældende, der skal respekteres af den pågældende tredjepart. I forhold til tredjepartssoftware kan Kunden således ikke overfor NaviTech a/s kræve prisafslag, tilbagebetaling, afhjælpning, support, levering eller andre krav, i andet omfang end de krav fra tredjepart der gælder og i praksis kan gennemtvinges direkte i forhold til tredjepart.

2. Kravspecifikation
Kunden kan vælge selv at udarbejde en kravspecifikation eller lade NaviTech a/s udarbejde en sådan på baggrund af et oplæg fra Kunden. Kravspecifikationen beskriver på et overordnet niveau følgende områder:

 • Opgavens formål, indhold og leverancer.
 • Hovedtidsplan
 • Kundens bidrag til opgavens løsning

3. Ordrer
En ordre er først bindende for NaviTech a/s, når en skriftlig aftale er indgået eller at NaviTech a/s har bekræftet ordren. Såfremt en ordre skal ændres, godkender Parterne et tillæg til ordren.
Det er til enhver tid Kundens eget ansvar at sikre, at personer der godkender, igangsætter, ændrer eller opsiger opgaver, har prokura til dette.

3. Parternes forpligtelser
Parterne skal hver især overholde de indgåede aftaler og vilkår.

NaviTech a/s skal:

 • Udføre det nødvendige arbejde sådan at leverancen kan fuldføres
 • Stille kvalificerede ressourcer til rådighed.
 • Udføre opgaverne i overensstemmelse med god IT-skik.

Kunden skal:

 • Yde det nødvendige samarbejde for udførelsen af de aftalte opgaver
 • Give NaviTech a/s fyldestgørende information omkring eksisterende miljøer (udstyr, programmel og data)
 • Stille kvalificerede ressourcer til rådighed for NaviTech a/s, som er nødvendige for at løse opgaven
 • Have nødvendige og tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger på plads med henblik på at undgå og minimere skader på Kundens IT-systemer, herunder ved sikring mod virusangreb.
 • Undlade at tage software, i brug, inden det er behørigt testet af Kunden.

4. Priser og betalingsbetingelser
Hvis intet andet er aftalt mellem Parterne ved indgåelsen af en aftale, gælder NaviTech a/s’ til enhver tid gældende listepriser, for den type ydelse ordren omfatter. Medmindre andet er aftalt mellem Parterne, skal Kunden herudover betale NaviTech a/s’ udlæg som f.eks. transport, fortæring og ophold.

NaviTech a/s har ret til betaling for enhver form for udarbejdelse af tilbud eller prisberegninger, der foretages på Kundens begæring. Ved afregning efter medgået tid skal hver enkelt medarbejder hos NaviTech a/s omhyggeligt og løbende føre timeregnskab med detaljeret angivelse af, hvad tiden er anvendt til. Ved fastpris projekter skal ikke føres timeregnskab. Hvis kunden bestiller arbejde, der skal udføres specifikt uden for tidsrummet mellem kl. 8.30 og 16.30 på normale arbejdsdage, tillægges de almindelige timepriser 50%. Hvis parterne aftaler, at NaviTech a/s skal stå standby, faktureres 50% af den normale timepris i standby perioden.

Eventuelle estimater for vederlag er ikke bindende for NaviTech a/s. Estimater er afgivet på baggrund af information fra kunden og efter bedste evne indenfor de tidsrammer for estimeringsopgaven, som er aftalt. Såfremt der indgås en aftale om fast pris forudsætter det ar der er en detaljeret kravspecifikation. Hvis opgaven ændrer sig i løbet af arbejdets udførsel, vil NaviTech a/s udarbejde et tillæg til aftalen (en såkaldt Change Request), ligesom vederlaget for de nye opgaver vil blive estimeret.

Ved møder eller andet arbejde på anden adresse end NaviTech a/s’, faktureres rejsetid med 50% af den almindelige timepris. Rejseomkostninger som f.eks. fly, tog, taxa, ophold, parkeringsomkostninger og fortæring faktureres efter udlæg.

Opgaver der honoreres efter medgået tid, faktureres månedsvis bagud efter det faktiske timeforbrug. Fakturaen indeholder specifikation af det faktiske timeforbrug. Opgaver der honoreres efter fast pris, faktureres i rater der typisk er opdelt i 2 eller 3 rater. Abonnementer faktureres alle forud for Kundens anvendelse, typisk for et kvartal ad gangen. Fakturerede abonnementer refunderes ikke.

NaviTech a/s’ priser reguleres 1 gang årligt, hver den 1. januar med nettoprisindeks dog min. 2%. Betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling er NaviTech a/s berettiget til morarente, svarende til 1,5 % pr. påbegyndt måned, i perioden fra forfaldsdatoen til betaling sker.

5. Levering
Parterne aftaler leveringstidsterminer når aftalen indgås. Opfylder Kunden ikke sine forpligtelser, eller hindres ydelser fra NaviTech a/s på anden måde, som følge af årsager der kan tillægges Kunden, har NaviTech a/s ret til at udskyde leveringstidspunktet med varigheden af den pågældende forsinkelse med tillæg af en rimelig opstartsperiode efter problemets ophør. Eventuelle tidsfrister for levering af delopgaver, som ligger før den endelige levering, er kun vejledende. NaviTech a/s kan udskyde leveringen, herunder rettelse og afhjælpning af fejl og mangler, indenfor den endelige leveringstermin, uden at der derved anses at foreligge en forsinkelse fra NaviTech a/s’ side.

NaviTech a/s anser udstyr for leveret ved den fysiske levering til Kunden. Tjenesteydelser og programmel, herunder konsulentydelser, leveres løbende efterhånden som ydelserne udføres eller overgives af NaviTech a/s. Risikoen for NaviTech a/s’ ydelser overgår til Kunden ved levering.

NaviTech a/s forbeholder sig ejendomsretten til samtlige leverede ydelser, indtil Kunden har foretaget fuld og endelig betaling for det leverede.

6. Forsinkelse, udskydelse m.m.
Indser en Part, at der vil opstå forsinkelse, skal Parten uden ugrundet ophold meddele det til den anden Part. Parterne skal herefter loyalt søge at begrænse forsinkelsen og dens eventuelle skadelige virkninger mest muligt. Skyldes en forsinkelse hovedsageligt NaviTech a/s’ forhold, er Kunden berettiget til en tilsvarende udskydelse af de tilhørende betalinger. Skyldes forsinkelsen hovedsageligt Kundens forhold, forfalder sådanne betalinger til de oprindeligt fastsatte tidspunkter, uanset at de opgaver, faser, milepæle og tests mv., der skulle udløse betalingerne, endnu ikke er gennemført.

7. Test, fejl og mangler
Ved test skal Kunden selv opsætte testspecifikationer og testdata. Kunden skal kontrollere leverancer og tjenesteydelser, der leveres af NaviTech a/s. Eventuelle mangler skal indberettes til NaviTech a/s senest 6 måneder efter levering. Ved indberetning af mangler skal Kunden give en detaljeret skriftlig beskrivelse af problemet. NaviTech a/s’ ansvar for mangler, herunder eventuel pligt til at foretage afhjælpning, bortfalder, hvis der ikke er reklameret over den pågældende mangel senest 6 måneder efter levering eller hvis det konkrete indhold er godkendt af kunden ved test.

Løsninger udviklet af NaviTech a/s, herunder specialprogrammeret software, anses kun for mangelfuldt, hvis det ikke opfylder den tilhørende kravspecifikation. NaviTech a/s skal påbegynde afhjælpning af mangler indenfor rimelig tid efter modtagelse af fyldestgørende berettiget reklamation fra Kunden. Er afhjælpning umulig på grund af ydelsens karakter, eller skønner NaviTech a/s, at afhjælpning ikke er mulig inden for en rimelig økonomisk eller tidsmæssige ramme, kan NaviTech a/s i stedet til fuld og endelig afgørelse af Parternes mellemværende vedrørende manglerne tilbyde Kunden en af følgende muligheder:

 • NaviTech a/s leverer inden for en rimelig frist en anden og mangelfri ydelse som erstatning for den mangelfulde.
 • Kunden gives et forholdsmæssigt afslag i prisen på den mangelfulde ydelse.

Ved tredjeparts produkter, som f.eks. produkter fra Microsoft, er krav mod NaviTech a/s begrænset til de krav, der kan videreføres til den pågældende tredjepart i henhold til de standardbetingelser, herunder licensvilkår, der fra tredjeparts side er gældende for de pågældende produkter.

8. Ophævelse
Hver indgået ordre anses for en selvstændig aftale mellem Parterne. En Part er alene berettiget til at ophæve en igangsat ordre, hvis den anden Part væsentligt har misligholdt ordren. Ophævelse af en ordre berettiger ikke automatisk en Part til at ophæve en anden ordre, heller ikke selvom opgaverne hænger sammen. Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Parterne, kan en ordre således alene ophæves, hvis der isoleret set foreligger væsentlig misligholdelse af den pågældende ordre. Aftaler om ekstraopgaver anses som en selvstændig aftale. Eventuel ophævelse i forhold til ekstraopgaver dækker ikke det oprindelige leverede.

En misligholdelse, herunder en forsinkelse eller mangel, anses alene for væsentlig, i følgende tilfælde:

 1. Forsinkelse hvor forsinkelsen vedrører en væsentlig ydelse eller opgave, der har medført en forsinkelse af den samlede ordre med mere end 20 arbejdsdage, og opgaven ikke er leveret indenfor rimelig tid efter den ophævende Parts fremsendelse af skriftligt påkrav om foreliggende væsentlige forsinkelse.
 2. Mangler i forbindelse med en ydelse eller opgave som ikke er rettet eller i det væsentlige er afhjulpet senest 60 arbejdsdage efter den ophævende Parts fremsendelse af skriftlig anmodning herom.
 3. Mislighold hvor misligholdelsen vedrører et væsentligt forhold, og forholdet ikke i det væsentlige er berigtiget senest 40 arbejdsdage efter den ophævende Parts fremsendelse af skriftlig anmodning herom, med tydlig beskrivelse af hvori misligholdelsen består.

Ved eventuel ophævelse indstiller Parterne straks enhver aktivitet vedrørende opfyldelse af opgaven. Hvis Kunden er den ophævende part, er Kunden forpligtet til at betale for NaviTech a/s’ leverede ydelser mod samtidig at være berettiget til at drage nytte af ydelserne på de aftalte vilkår. Kan Kunden dokumentere, at NaviTech a/s’ ydelser slet ingen nytteværdi har for Kunden, og kan Kunden tilbagelevere ydelserne, er Kunden berettiget til at få refunderet den fulde betaling for de ydelser, der med rette er omfattet af ophævelsen.

Ophævelse omfatter ikke leverede tredjepart produkter, herunder Microsoft softwareprodukter, medmindre produkterne isoleret set er behæftet med væsentlige mangler, og betingelserne i henhold til tredjeparts standardbetingelser for ophævelse direkte over for tredjepart er opfyldt. Beløb betalt for sådanne tredjepartsprodukter refunderes kun i det omfang, betaling i praksis kan opnås betalt direkte fra den pågældende tredjepart.

Kunden kan efter omstændighederne være berettiget til erstatning. For ethvert krav på forholdsmæssigt afslag og/eller erstatning fra Kundens side gælder dansk rets almindelige regler, jf. dog begrænsningerne i NaviTech a/s’ GEnerelle forretningsbetingelser.

Hvis NaviTech a/s er den ophævende Part, eller Kunden hæver uden gyldig grund, er NaviTech a/s uden at foretage tilbagebetaling af modtagne beløb berettiget til tilbagelevering af samtlige ubetalte leverede ydelser. NaviTech a/s er desuden berettiget til betaling for alle leverede ubetalte ydelser samt for de ressourcer, som NaviTech a/s har allokeret eller på anden måde reserveret til opfyldelsen af ordren. Herudover er NaviTech a/s berettiget til erstatning efter dansk rets almindelige regler.

9. Ansvarsbegrænsning, forældelse m.m.
NaviTech a/s kan ikke ifalde en samlet erstatning (inklusiv eventuel bod, tilbagebetaling og forholdsmæssigt afslag), der overstiger Kundens samlede betaling i henhold til den ordre, nævnte krav vedrører. Under alle omstændigheder kan NaviTech a/s’ erstatning, bod og tilbagebetaling samt prisafslag maksimalt udgøre et samlet beløb på DKK 100.000 for hver enkelt ordre. Dette maksimum gælder som et samlet akkumuleret maksimum for samtlige forhold vedrørende en ordre, der måtte berettige Kunden til erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag.

Parterne fraskriver sig ethvert ansvar for indirekte tab, skade, tab af data eller driftstab, herunder tab af fortjeneste.

NaviTech a/s har produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager NaviTech a/s sig intet produktansvar.

Kunden skal gøre eventuelle erstatningskrav og/eller krav på forholdsmæssigt afslag, herunder krav vedrørende produktansvar, gældende over for NaviTech a/s senest 6 måneder efter det tidspunkt, hvor de omstændigheder, som gav anledning til kravet, kom eller burde være kommet til Kundens kundskab. Reklameres der ikke rettidigt, fortabes kravet.

NaviTech a/s fraskriver sig ethvert ansvar for tab og skader, der måtte opstå i forbindelse med, at NaviTech a/s stiller konsulenter til rådighed for opgaver, hvor den overordnede ledelse af opgavens udførelse styres af Kunden eller tredjepart. Kunden stilles således, som om konsulenterne var ansat af Kunden. Kundens mulighed for dækning af tabet og/eller skaden er begrænset til det ansvar, der i henhold til dansk rets almindelige regler kan gøres gældende direkte over for konsulenterne.

10. Force Majeure
Ingen af Parterne ifalder ansvar over for den anden Part for forhold, der er resultatet af omstændigheder, som den pågældende Part ikke er herre over, og som ikke burde have været taget i betragtning, da den berørte ordre blev indgået, og ej heller på anden måde burde have været overvundet af denne Part.